تهران / جمهوری / نرسیده به بهارستان / کوچه مظفری / بن بست یکم / پلاک 3

تلفن: 37  33  97  33  021 فکس: 09  04  97  33 021

 Gol Card Complex

 No.3, First Deadlock, Mozafari Alley, Opposite Of Cinema Europe, Before

 Baharestan Sq, Jomhouri St, Tehran - Iran

Tel: (+9821) 33 97 33 37   (10 Lines)    Fax: (+9821) 33 97 04 09

مجتمع چاپ کارت گل

تهران ، خیابان جمهوری ، نرسیده به میدان بهارستان ، روبروی سینما اروپا

کوچه مظفری ، بن بست یکم ، پلاک 3

تلفن : 37 33 97 33 - 021   ( 10 خط )     فاکس : 09 04 97 33 - 021 

 Gol Card Shop 2 

No.22, Before Of Safi Alishah St, Baharestan Sq, Tehran - Iran

Tel: (+9821) 33 90 67 67 - 33 97 29 79     Fax: (+9821) 33 92 28 05

فروشگاه کارت گل 2

تهران ، میدان بهارستان . نرسیده به صفی علیشاه . پلاک 22

تلفن: 67 67 90 33 - 79 29 97 33 - 021      فکس : 05 28 92 33 - 021

 Gol Card Shop 1

No. 48, Opposite Of ElmiyehHigh School, First Of St Jomhouri, Baharestan Sq

Tel: (+9821) 33 11 56 73    Fax: (+9821) 33 11 56 73

 فروشگاه کارت گل 1

 تهران ، میدان بهارستان ، خیابان جمهوری ، روبروی دبیرستان علمیه ، پلاک 48

 تلفن :  73 56 11 33 - 021       فاکس :  73 56 11 33 - 021

 Printing Office

No.20, Maraghei Alley, Before Of Baharestan Sq, Jomhouri St, Tehran - Iran

Tel: (+9821) 33 95 21 23   Fax: (+9821) 33 95 20 29

چاپخانه کارت گل

تهران ، میدان بهارستان ، ابتدای جمهوری ، کوچه شهید مراغه ای ، پلاک 20

تلفن : 23 21 95 33 - 021       فاکس : 29 20 95 33 - 021